Medezeggenschapsraad

 

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op praktisch elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Zo ook op onze school.

De medezeggenschapsraad is een orgaan voor medezeggenschap en inspraak, waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders als personeel.

De taak van de MR is om op een open manier onderwerpen aan de orde te stellen en hier over te discussiëren. Bijvoorbeeld over alle regels op gebied van veiligheid en gezondheid, het schoolplan en de taakverdeling op school.

De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. 

 

Contact

U bent altijd welkom als toehoorder bij vergaderingen van de MR.

Heeft u inbreng voor deze vergadering wilt u dan van tevoren even mailen naar MR@kcdematrix.nl

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school.

De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.

Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen, e-mail: info@signumonderwijs.nl.

Wie zitten er in de MR van Kindcentrum De Matrix?

Oudergeleding

Moenja Bouaoud (Voorzitter)

Bas Boerboom

Freek Klein Holkenborg

Personeelsgeleding:

Sandra van Paassen (secretaris)

Christine Janssen

Mark van Halderen