Toekomstgericht leren

Kinderen van nu groeien op in een voortdurend veranderende samenleving. Om te groeien tot gelukkige, zelfstandige, zelfsturende mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de 21e -eeuwse maatschappij vinden wij het belangrijk dat kinderen leren een kritische houding aan te nemen om zo een selectie te kunnen maken uit alle informatiestromen die op hen afkomen, dat ze het verschil leren kennen tussen meningen en feiten zodat ze bewuste, gefundeerde keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een open houding aannemen waarmee ze ontvankelijk zijn voor andere denkbeelden en mensen met andere culturele achtergronden. Kinderen moeten zich bewust worden van eigen talenten, kennis en vaardigheden. Deze ook in kunnen zetten tijdens het samenwerken en het samen creëren zodat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars kwaliteit. Zo leren kinderen dat verschillen er mogen zijn en dat ze ingezet kunnen worden om complementerend aan elkaar te zijn.

 

Belangrijk hierbij zijn de conatieve vaardigheden waarbij het gaat om het vermogen situaties te analyseren op basis van wat het kind weet, wat het kind vindt en hoe kinderen de juiste stappen kunnen nemen. Het gaat om vaardigheden waarbij kinderen leren zichzelf te begrijpen en te beheersen en om anderen te begrijpen en met hen samen te werken, in verbinding met elkaar. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen de informatievaardigheden en de ICT-vaardigheden goed tot ontwikkeling brengen. De kernvakken lezen, taal en rekenen blijven expliciet aan bod komen. Deze vakken vormen immers de basis om informatie op te nemen, te begrijpen en te verwerken.