Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor

Onze missie, visie en kernwaarden: theorie en praktijk

                 

 

Onze visie in praktijk 

 


 

Betekenisvol leren (binnen een context)

Leren en ontwikkelen is een samenhang tussen kennis, inzicht en vaardigheden. Een kind moet kunnen begrijpen wat en waarom hij leert. Inzicht is belangrijk om het geleerde ook in andere situaties te kunnen herkennen, te gebruiken en toe te passen. Door gebruik te maken van de thema’s die IPC ons aanreikt werken we binnen een betekenisvolle context en wordt er gewerkt met kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en persoonlijke doelen. Kinderen ontwikkelen een bredere visie op de wereld door ook buiten de grenzen van Nederland te kijken (internationale doelen).

Een gevarieerd en samenhangend aanbod

Om goed te kunnen ontwikkelen en leren heeft een kind een rijke krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt de ontwikkeling van kinderen optimaal bevorderd. De professional legt niet alles uit maar richt zich op het ontwikkelproces van het kind. Bij een gevarieerd aanbod horen ook uitnodigende materialen en activiteiten. ICT vormt hier een belangrijk onderdeel van. Wij willen meer ruimte bieden voor experimenteren, voor onderzoeken, voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Het kind als mede eigenaar van zijn proces

‘Het kind is iemand. Iemand die zijn eigen ontwikkeling moet realiseren. Niemand kan dit van hem overnemen: het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent’

(Luc Stevens)

Dit kan als de omgeving voldoende uitdaging en ondersteuning biedt. Tot ondersteuning behoort ook structuur en grenzen bieden, voor kinderen vormt dit een houvast.

Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkel en  leerproces. Wij bieden ruimte aan de eigen inbreng van kinderen, eigen wensen, eigen oplossingen en eigen creativiteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een open houding aannemen waarmee ze ontvankelijk zijn voor andere denkbeelden en mensen met andere culturele achtergronden. Dat kinderen zich bewust worden van eigen talenten, kennis en vaardigheden. Dat kinderen deze ook in kunnen zetten tijdens het samenwerken en het samen creëren zodat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars kwaliteit. Zo leren kinderen dat verschillen er mogen zijn en dat ze ingezet kunnen worden om complementerend aan elkaar te zijn.

Ontwikkelen en leren door te ervaren

 

Door te kijken naar wat effectieve vormen van leren zijn zien we dat praktijkoefening en uitleg geven aan elkaar actieve leermethoden zijn die het meeste rendement opleveren. Instructiemomenten dienen kort en effectief te zijn. Wij maken hiervoor gebruik van het effectief directe instructiemodel. Na een krachtige, korte instructie worden kinderen aangespoord om zelf aan de slag te gaan en het geleerde in praktijk te brengen. Wij maken hiervoor gebruik van samenwerkingsvormen en coöperatieve werkvormen.  

Aansluiten en afstemmen op de ontwikkelbehoefte van het kind

Op ons kindcentrum draait alles om kinderen. We stemmen af op zowel de pedagogische als de didactische behoefte van kinderen. We hebben oprechte aandacht voor het  kind.

In dialoog met kinderen, ouders en partners zorgen wij voor een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat waarin kinderen de kans krijgen zich binnen de gestelde kaders te bewegen, te ontwikkelen en te leren. Voor een goede afstemming voeren wij kennismakings- en ontwikkelgesprekken met ouders en kind.  Wanneer een kind zich veilig voelt, vrij is van emotionele belemmeringen en nieuwsgierig is zal een kind zich optimaal ontwikkelen. We stemmen didactisch af op het niveau van het kind  door het creëren van een uitdagende leeromgeving waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op het niveau van het kind en waarin het zich uitgedaagd voelt om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

 

Onze kernwaarden in praktijk

 

Klik op onderstaande link om meer informatie over het desbetreffende onderwerp te lezen:

U kunt meer informatie vinden in onze Kindcentrumgids